Lương Đức Trọng - Nguyễn Như Thắng - Kiều Trung Thủy