Cinque Terre

Đại Cương Triết Học Trung Quốc – Tập 2

Tác giả :
Thể Loại : Triết Học
PDF Đọc Online


Hiện nay, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, công tác nghiên cứu giảng dạy và học tập ở nước ta đang được đẩy mạnh, trong đó vai trò của công tác lý luận nói chung và của triết học nói riêng chiếm một vị trí rất quan trọng.
Nhằm phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong lĩnh vực triết học. Sách gồm các phần sau:
– Chương 1: Nhân sinh luận
– Chương 2: chính trị luận
– Chương 3: Tiểu sử các triết gia
Phụ lục:
– Nguyên tắc án văn trích dẫn
– Bảng kê tên các triết gia sắp theo thứ tự A, B, C…
– Nhân danh có ghi trong quyển hạ.

Có thể bạn thích sách  Hành Trình Trí Thức Của Karl Marx